Utlysning

LEDIGA STIPENDIER HÖSTTERMINEN 2017

Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av alla medlemmar av nationen som studerar vid Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, såsom ämnesinriktning, födelseort etc. När du söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart söka de stipendier du är berättigad till. Tänk på att alltid styrka alla uppgifter med vidimerade handlingar; gäller även födelse- och studieort om det är meriterande för de stipendier du söker. Om det finns två eller fler enligt statuten likvärdiga kandidater kommer nationens stipendienämnd att ta hänsyn till övriga uppgifter angivna i ansökan. Ett ordinarie stipendium utbetalas med halvårbeloppet per termin efter inkommen bevakningsblankett och kan sedan prolongeras så länge statuten tillåter. Ett extra stipendium utdelas direkt med halvårsbeloppet och kan sedan inte prolongeras eller bevakas. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hänvisas frågor till nationens stipendiesekreterare på stipendier@ghnation.se.

Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt via internet. Denna termin kommer dessa stipendier att utlysas från den 31:a augusti till den 20:e september. 

Höstterminen 2017 ledigförklaras följande nationsstipendier:

J.A. Andbergs á 3 600 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt för stipendiat att ånyo söka och erhålla stip.

Kurt Belfrages à 9 750 kr (extra stipendium)
Till flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, i första hand sådan som genomgått gymnasieskola i Söderhamn eller Vasaskolan i Gävle. Stipendiat skall äga positivt intresse för främjandet av ”internationellt samförstånd, god vilja och fred genom en världsgemenskap av män från alla yrken och tjänster, förenade genom tjänandets idé (Rotary Internationals ’four objects’.p.4)”. Utdelas för ett år med möjlighet till prolongation högst ett år.

 

Karl Valentin Bergstens á 2 200 kr 
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för avkomling till provinsialläkaren Karl Valentin Bergstens i Haparanda fader handlanden P. Bergsten. Utdelas varje år av nationen på årets sista landskap.

Carl & Maria Blombergsson á 8 600 kr
Till med. Eller teol. stud. av Gästrike-Hälsinge nation som är född och uppfödd inom Gävleborgs län och som genomgått någon av detta läns gymnasieskolor eller Fjellstedtska skolan i Uppsala. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

Olof Bäckenbergs á 1 800 kr
Till fattig och förtjänt student av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för släkting till hospitalspredikanten Olof Bäckenberg och därefter för student född i Gävle. Utdelas på hösterminens sista landskap. Får innehas i fyra år.

Dahl & Valley-ianum á 1 400 kr
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för stud. född i Gävle och besläktad med magistratssekreteraren i Gävle Carl Dahl eller hans hustru Marg. Chr. Dahl, född Valley. Utdelas för ett år på höstterminens sista landskap.

Otto von Friesens á 4 800 kr samt ett extra stipendium á 4 650 kr
Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i nordiska språk och som där jämte är i behov av ekonomisk hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

Gefleborgs Läns Sparbanksfond á 6 700 kr
Till obemedlad medlem av Gästrike-Hälsinge nation med hemort inom Gävleborgs län. Får innehas i två år med ett års prolongation.

Gästrike-Hälsinge Nations á 13 900 kr
Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation. För åtnjutande av detta stipendium fordras att stipendiaten i nationssalen håller ett föredrag eller inleder en diskussion över ett självvalt vetenskapligt ämne. Utdelas varje hösttermin för ett år. Kan tilldelas samma person högst två år i följd.

Jonas Hellbergs á 23 100 kr
Till stipendiat utses årligen en medlem av Gästrike-Hälsinge nation som visat begåvning för högre studier. Vid lika meriter må hänsyn tagas till ekonomiskt behov. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång.

Helsinglands Enskilda Banks á 4 400 kr
Till obemedlad begåvad och välartad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till prolongation efter ansökan med ett år i sänder ytterligare två år.

G.A. Huldbergs á 3 200 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för infödd Hudiksvallsbo. Utdelas för två år med möjlighet efter ansökan till ett års prolongation

 

Dagmar och Philibert Humblas á 6 400 kr (2 st. ordinarie)
Till stipendiat utses i Gävleborgs län född medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Det ena stipendiet tilldelas nationsmedlem, som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet. Företräde äger sådan studerande, som studerar konstvetenskap eller musikvetenskap. Det andra stipendiet tilldelas studerande, som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet, dock utan företräde för visst ämnesområde. Stipendium utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under högst två år. Den, som ej kunnat utnyttja möjlighet till prolongation kan söka stipendium på nytt. Dock kan stipendium ej innehavas mer än tre år sammanlagt.

Karl Jernbergs á 3 400 kr
Till medellös manlig stud. av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde i första rummet för sådan som ägnar sig åt botaniska studier och i andra rummet för en med. stud. Utdelas varje hösttermin.

A.G. Longbergs á 2 800 kr samt ett extra á 1 400 kr
Till med. eller fil. stud. av Gästrike-Hälsinge nation, född antingen i Gästrikland eller Hälsingland, som genomgått gymnasieskola och som varit närvarande vid universitetet minst en termin, med företräde för släkting till donator A.G. Longberg från Gävle såvida vederbörande uppfyller ovanstående villkor dock utan avseende på födelseort. Utdelas årligen av nationen på höstterminens sista ordinarie landskap. Får ej innehas längre än tre år i följd.

Sven & Elsa Marins á 10 700 kr samt ett extra á 10 000 kr
Till stud. av Gästrike-Hälsinge nation som ägnar sig åt studiet av nusvenskt språk med särskild tyngdpunkt lagd på språkvården. Företräde för den som härstammar från någon av donatorernas syskon, varvid närmare släkting har företräde framför mer avlägsen. Utdelas för ett år i sänder. Stip. kan tilldelas samma person sammanlagt högst fyra gånger.

C.Y. Sahlins á 3 100 kr
Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för två år med möjlighet till ett års prolongation efter ansökan

 

Skånbergs á 9 400 kr
Till behövande studiebegåvad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

Stipendiet av den 23:e mars 1866 á 2 000 kr
Till behövande skötsam och flitig medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet för stipendiat att ånyo söka och erhålla stip.

Anders Upströms premium á 2 200 kr
Till behövande förtjänt medlem av Gästrike-Hälsinge nation som bedriver språkvetenskapliga studier, med företräde i första hand för den som jämväl vinnlagt sig om studier av det ”götiska språket” och därnäst för den som ägnar vetenskapligt studium åt forn- och nysvenskan samt i andra hand teologistudent som ådagalagt framstående kunskaper i de grekiska och hebreiska språken. Utdelas efter eller utan ansökan vid varje hösttermins slut. Kan högst tre gånger tilldelas samma person.

Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)

Under 2017 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.
Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. Kan även för fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktorsexamen.
Stipendium kan tilldelas för en tid av två år, varefter prolongation kan beviljas för högst två år i sänder intill ytterligare fyra år. Inspektor utnämner stipendiat efter hörande av nationens stipendienämnd.

Göransson-Sandviken resestipendium har från och med den 1:a januari 2017 en separat utlysning som gäller hela året

 Ansökningsförfarande

Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste naturligtvis ange vilka stipendier du söker. Registerutdrag från Studentportalen samt en konfidentiell självdeklaration måste bifogas samtliga stipendieansökningar.

Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken resestipendium, som skall sökas på separat blankett (självdeklaration och övriga bilagor skall följa även denna ansökan).

Den som söker Göransson-Sandviken stipendier skall bifoga intyg från handledare.

Sista ansökningsdag är den 15:e oktober 2017

Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste Kurator. Bevakningsblanketter från stipendiater som tidigare terminer blivit tilldelade stipendier ska också vara inlämnade senast detta datum, dessa återfinns hos Förste Kurator eller på nationens hemsida.

Den som skall prolongera sitt stipendium måste också lämna in en fullständig ansökan senast den 15:e oktober

Nationens stipendienämnd följer i huvudsak universitetets stipendieregler vid tillsättandet av stipendium. Detta innebär att innehav av doktorandtjänst eller forskarutbildningsbidrag ej är förenligt med innehav av stipendium (gäller ej Göransson-Sandviken och Göransson-Sandvikens resestipendium). Ytterligare frågor hänvisas till

Egil Mattsson
Stipendiesekreterare
070 – 783 07 08
stipendier@ghnation.se