Utlysning

LEDIGA STIPENDIER VÅRTERMINEN 2019

(English further down)

Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av alla medlemmar av nationen som studerar vid Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, såsom ämnesinriktning, födelseort etc. När du söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart söka de stipendier du är berättigad till. Tänk på att alltid styrka alla uppgifter med vidimerade handlingar; gäller även födelse- och studieort om det är meriterande för de stipendier du söker. Om det finns två eller fler enligt statuten likvärdiga kandidater kommer nationens stipendienämnd att ta hänsyn till övriga uppgifter angivna i ansökan. Ett ordinarie stipendium utbetalas med halvårbeloppet per termin efter inkommen bevakningsblankett och kan sedan prolongeras så länge statuten tillåter. Ett extra stipendium utdelas direkt med halvårsbeloppet och kan sedan inte prolongeras eller bevakas. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hänvisas frågor till nationens stipendiesekreterare på stipendier@ghnation.se.

 

Sista ansökningsdag är den 1:a mars 2019

 

Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt via internet. Ha i åtanke att utlysningsperioden för universitetets stipendier skiljer sig från nationens.

 

Vårterminen 2019 ledigförklaras följande nationsstipendier:

 

Hilding Andreassons à 28 100 kr

Till mindre bemedlad student av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års prolongation.

 

Kurt Belfrages à 25 100 kr

Till flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, i första hand sådan som genomgått gymnasieskola i Söderhamn eller Vasaskolan i Gävle. Stipendiat skall äga positivt intresse för främjandet av ”internationellt samförstånd, god vilja och fred genom en världsgemenskap av män från alla yrken och tjänster, förenade genom tjänandets idé (Rotary Internationals ’four objects’.p.4)”. Utdelas för ett år med möjlighet till prolongation högst ett år.

 

Folke Hedbloms minne à 7 400 kr
Till stipendiat utses flitig och behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, som bedriver studier vid Uppsala universitet. Vid i övrigt lika meriter äger den företräde, som gjort nationen de största tjänsterna.

Stipendiet utdelas för ett år. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång.

 

G.A. Huldbergs extra stipendium á 2 050 kr samt ytterligare ett extra stipendium á 1 650 kr

Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för infödd Hudiksvallsbo. Utdelas för två år med möjlighet efter ansökan till ett års prolongation

 

Ragnar Isaeus à 15 400 kr samt ett extra stipendium á 6 200 kr

Till behövande manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för två år med möjlighet till ett års prolongation. Får ej uppbäras mer än en gång. Innestår vid varje ledighet en termin.

 

Klintberg-Oxenstiernas extra stipendium á 8 050 kr samt ytterligare ett extra stipendium á 6 500 kr

Till förtjänt behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde vid i övrigt lika omständigheter för den som är född i Gävle eller genomgått Vasaskolan där. Utdelas för tre år med möjlighet till prolongation för ett år i sänder.

 

John Lingmans à 10 300 kr

Till student av Gästrike-Hälsinge nation som är född i Gävleborgs län samt har genomgått gymnasieskola där. Hänsyn tas mer till verkligt behov än vunna studieresultat och ålder. Utdelas för ett år i sänder på vårterminen och utgår då med hela beloppet. Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas stipendiet.

 

Herman Lundqvists minne a 7 100 kr

Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation som genomgått gymnasieskolan i Hudiksvall. Utdelas för två år med möjlighet till ett års prolongation.

 

Modins à 4 700 kr

Till flitig och skötsam medecine student av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas årligen.

 

Herman Palmgrens à 6 900 kr

Till manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för den som genomgått gymnasieskolan i Hudiksvall. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års prolongation.

 

Grete Solbergs och Torkel Janssons stipendium à 6 200 kr

Till välförtjänt utländsk medlem av Gästrike Hälsinge nation.
Utdelas för ett år i sänder och utgår då med hela beloppet. Stipendiat kan ånyo söka och erhålla stipendiet

 

Nathan Söderbloms minnesfond à 3 200 kr samt ett extra stipendium á 1 250 kr
Stipendiet tilldelas medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i teologi eller allmän religionsvetenskap med dess hjälpvetenskaper och som därjämte är i behov av ekonomisk hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

 

Tranbergs à 1 800 kr samt ett extra stipendium á 700 kr

Till student av Gästrike-Hälsinge nation som är infödd hälsing. Utdelas av nationen för ett år på vårterminens sista ordinarie landskap.

 

Ingeborg Wahlströms à 18 800 kr

Till medecine student av Gästrike-Hälsinge nation, född i Hälsingland. Tillsätts för ett år i sänder. Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas stip.

 

Erik och Oscar von Wolkers a 1 900 kr

Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för den som är född i Forsa eller Hanebo socken och med framgång bedriver filosofiska eller botaniska studier. Företrädesrätt med hänsyn till födelseort utgör ej hinder att utdela stip. till annan nationsmedlem som befinnes mer meriterad med hänsyn till villkoret om framgångsrika studier i de angivna ämnena. Får behållas, även efter avlagd slutexamen, högst två år.

 

Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)

Under 2019 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.

Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. Kan även för fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktorsexamen.

Stipendium kan tilldelas för en tid av två år, varefter prolongation kan beviljas för högst två år i sänder intill ytterligare fyra år. Inspektor utnämner stipendiat efter hörande av nationens stipendienämnd.

 

Göransson-Sandviken resestipendium har från och med den 1:a januari 2017 en separat utlysning som gäller hela året

 

Ansökningsförfarande

Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste naturligtvis ange vilka stipendier du söker. Registerutdrag från Studentportalen samt en konfidentiell självdeklaration måste bifogas samtliga stipendieansökningar.

Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken resestipendium, som skall sökas på separat blankett (självdeklaration och övriga bilagor skall följa även denna ansökan).

Den som söker Göransson-Sandviken stipendier skall bifoga intyg från handledare.

 

Sista ansökningsdag är den 1:a mars 2019

Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste Kurator. Bevakningsblanketter från stipendiater som tidigare terminer blivit tilldelade stipendier ska också vara inlämnade senast detta datum, dessa återfinns hos Förste Kurator eller på nationens hemsida.

Den som skall prolongera sitt stipendium måste också lämna in en fullständig ansökan senast den 1:a mars

 

Nationens stipendienämnd följer i huvudsak universitetets stipendieregler vid tillsättandet av stipendium. Detta innebär att innehav av doktorandtjänst eller forskarutbildningsbidrag ej är förenligt med innehav av stipendium (gäller ej Göransson-Sandviken och Göransson-Sandvikens resestipendium). Ytterligare frågor hänvisas till

Egil Mattsson

Stipendiesekreterare

070 – 783 07 08

stipendier@ghnation.se

 


 

AVAILABLE SCHOLARSHIPS IN THE SPRING SEMESTER OF 2019

 

These are the scholarships that are managed by Gästrike-Hälsinge Nation and are available for its members who study at Uppsala University. Some scholarships have reservations for place of birth, field of study etc. and should only be applied for if you qualify for them. If two or more candidates are deemed to have equivalent merits based on the scholarship criteria, the scholarship board will take into account other information given in the application. A regular scholarship is paid in a deposit of half the annual amount each semester for the duration of the scholarship. All regular scholarships can be prolonged by the holder for as long as the description states. An extra scholarship is a one-time payment of half the annual amount and cannot be prolonged. For more detailed information regarding scholarships and applications, please contact the Secretary of Scholarships at stipendier@ghnation.se.

 

The last day of application is on the 1st of March 2019

 

In addition to the scholarships proclaimed here there are also a number of scholarships that are managed by the university but only are available to members of Gästrike-Hälsinge nation. For more information regarding those scholarships; please visit the university’s web page.

 

In the spring of 2019 the following scholarships are available for international students:

 

Hilding Andreassons à 28 100 SEK

To a member of Gästrike-Hälsinge nation in need of financial support. Awarded for one year with the possibility of prolongation for another year.

 

Kurt Belfrages à 25 100 SEK

To a diligent member of Gästrike-Hälsinge nation, with precedence to member who graduated from a high school in Söderhamn or “Vasaskolan” in Gävle. Applicants should have a positive interest in “the advancement of International understanding, goodwill and peace through a world of fellowship of business and professional people united in the ideal of service (Rotary Internationals ’four objects’.p.4”. Awarded for one year with the possibility of prolongation for another year.

 

Folke Hedbloms minne à 7 400 SEK
To a diligent member of Gästrike-Hälsinge nation in need of financial support, who studies at Uppsala University. With otherwise equal qualifications, precedence goes to the applicant who has granted the nation the greatest service. Applicant can be awarded the scholarship more than once

 

G.A. Huldbergs extra scholarship á 2 050 SEK and an additional extra scholarship á 1 650 SEK

To a member of Gästrike-Hälsinge nation who is in need of financial support, with precedence given to applicants born in Hudiksvall. Awarded for two years with the possibility of prolongation for another year.

 

Ragnar Isaeus à 15 400 SEK and an extra scholarship á 6 200 SEK

To a male member of Gästrike-Hälsinge nation in need of financial support. Awarded for two years with the possibility of prolongation for another year. Applicant cannot be awarded the scholarship more than once.

 

Klintberg-Oxenstiernas extra scholarship á 8 050 SEK and an additional extra scholarship á 6 500 SEK

To a diligent member of Gästrike-Hälsinge Nation in need of financial support. With otherwise equal qualifications precedence is given to applicants from Gävle or who attended Vasaskolan there. Awarded for three years with the possibility of prolongation for another year up. The scholarship can be prolonged more than once.

 

Modins à 4 700 SEK

To a diligent member of Gästrike-Hälsinge nation who studies medicine. Awarded for one year.

 

Herman Palmgrens à 6 900 SEK

To male member of Gästrike-Hälsinge nation, with precedence for applicant who has graduated from a high school in Hudiksvall. Awarded for one year with the possibility of prolongation for another year.

 

Grete Solbergs och Torkel Janssons stipendium à 6 200 SEK

To a deserving foreign member of Gästrike-Hälsinge nation. Awarded for one year but the full amount is granted directly. Applicant can be awarded the scholarship more than once

 

Nathan Söderbloms minnesfond à 3 200 SEK and an extra scholarship á 1 250 SEK
To a member of Gästrike-Hälsinge nation who is in need of financial support and studies theology or comparative religion. Awarded for one year with the possibility of prolongation for one year at a time up to a total of four year.

 

Erik och Oscar von Wolkers a 1 900 SEK

To member of Gästrike-Hälsinge nation who is successfully engaged in philosophical or botanical studies. Precedence goes to applicants born in Forsa or Hanebo parish. Precedence due to birth place is not an obstacle if another member of the nation is deemed more deserving. Awarded for one year and can be prolonged for another year, even after graduation.

Göransson-Sandviken Scholarship Fund for Research and Travel

Annually there is about 2 000 000 SEK available for distributing in the fund for academic research and travel expenses tied to the applicants field of study. Both of these are applied for on a separate form. Both require that the applicant is a Swedish citizen. For further information regarding these scholarships; please read the Swedish version of this proclamation or direct your questions towards the Secretary of Scholarships.

 

Application procedure

All of these scholarships except the ones tied to the Göransson-Sandvikens scholarship fund can be applied for on the same form, but you have to specify which scholarships you are applying for. A confidential declaration of your financial situation and other attachments has to be attached to this application. The forms required for application can be found on the nation’s web page at: www.ghnation.se

 

The last day of application is on the 1st of March 2019

Application with a confidential declaration of your financial situation is handed in to the First Curator at the nation or sent by post to the nation.

 

The board of Scholarships at the nation follows the university’s rules regarding applicant which among other things mean that students at a doctoral or researcher level cannot apply for scholarships unless it is clearly defined in the description that they can. As such only the Göransson-Sandviken research and travel scholarships are available for students at this level. For further questions, please contact:

 

Egil Mattsson

Secretary of Scholarships

070 – 783 07 08

stipendier@ghnation.se