Utlysning

LEDIGA STIPENDIER HÖSTTERMINEN 2019

 

Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av alla medlemmar av nationen som studerar vid Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, såsom ämnesinriktning, födelseort etc. När du söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart söka de stipendier du är berättigad till. Tänk på att alltid styrka alla uppgifter med vidimerade handlingar; gäller även födelse- och studieort om det är meriterande för de stipendier du söker. Om det finns två eller fler enligt statuten likvärdiga kandidater kommer nationens stipendienämnd att ta hänsyn till övriga uppgifter angivna i ansökan. Ett ordinarie stipendium utbetalas med halvårbeloppet per termin efter inkommen bevakningsblankett och kan sedan prolongeras så länge statuten tillåter. Ett extra stipendium utdelas direkt med halvårsbeloppet och kan sedan inte prolongeras eller bevakas. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hänvisas frågor till nationens stipendiesekreterare på stipendier@ghnation.se.

 

Sista ansökningsdag är den 25:e oktober 2019

 

Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt via internet. Ha i åtanke att utlysningsperioden för universitetets stipendier skiljer sig från nationens.

 

Höstterminen 2019 ledigförklaras följande nationsstipendier:

 

J.A. Andbergs á 4 700 kr

Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt för stipendiat att ånyo söka och erhålla stip.

 

Karl Valentin Bergstens á 2 800 kr samt ett extra stipendium á 1 400 kr

Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för avkomling till provinsialläkaren Karl Valentin Bergstens i Haparanda fader handlanden P. Bergsten. Utdelas varje år av nationen på årets sista landskap.

 

Carl & Maria Blombergsson á 11 100 kr

Till med. Eller teologie student av Gästrike-Hälsinge nation som är född och uppfödd inom Gävleborgs län och som genomgått någon av detta läns gymnasieskolor eller Fjellstedtska skolan i Uppsala. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

 

Olof Bäckenbergs á 2 400 kr

Till fattig och förtjänt student av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för släkting till hospitalspredikanten Olof Bäckenberg och därefter för student född i Gävle. Utdelas på höstterminens sista landskap. Får innehas i fyra år.

 

Dahl & Valley-ianum á 1 900 kr samt ett extra stipendium á 950 kr

Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för student född i Gävle och besläktad med magistratssekreteraren i Gävle Carl Dahl eller hans hustru Margareta Christina Dahl, född Valley. Utdelas för ett år på höstterminens sista landskap.

 

Otto von Friesens á 6 400 kr

Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i nordiska språk och som där jämte är i behov av ekonomisk hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

 

Gästrike-Hälsinge Nations á 17 800 kr

Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation. För åtnjutande av detta stipendium fordras att stipendiaten i nationssalen håller ett föredrag eller inleder en diskussion över ett självvalt vetenskapligt ämne. Utdelas varje hösttermin för ett år. Kan tilldelas samma person högst två år i följd.

 

Jonas Hellbergs á 29 700 kr

Till stipendiat utses årligen en medlem av Gästrike-Hälsinge nation som visat begåvning för högre studier. Vid lika meriter må hänsyn tagas till ekonomiskt behov. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång.

 

Helsinglands Enskilda Banks á 5 600 kr

Till obemedlad begåvad och välartad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till prolongation efter ansökan med ett år i sänder ytterligare två år.

 

G.A. Huldbergs stipendium á 4 100 kr

Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för infödd Hudiksvallsbo. Utdelas för två år med möjlighet efter ansökan till ett års prolongation

 

Dagmar och Philibert Humblas á 8 250 kr (2 st. ordinarie)

Till stipendiat utses i Gävleborgs län född medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Det ena stipendiet tilldelas nationsmedlem, som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet. Företräde äger sådan studerande, som studerar konstvetenskap eller musikvetenskap. Det andra stipendiet tilldelas studerande, som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet, dock utan företräde för visst ämnesområde. Stipendium utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under högst två år. Den, som ej kunnat utnyttja möjlighet till prolongation kan söka stipendium på nytt. Dock kan stipendium ej innehavas mer än tre år sammanlagt.

 

Karl Jernbergs á 4 400 kr

Till medellös manlig stud. av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde i första rummet för sådan som ägnar sig åt botaniska studier och i andra rummet för en medicine student. Utdelas varje hösttermin.

 

Klintberg-Oxenstiernas stipendium á 16 100 kr

Till förtjänt behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde vid i övrigt lika omständigheter för den som är född i Gävle eller genomgått Vasaskolan där. Utdelas för tre år med möjlighet till prolongation för ett år i sänder.

 

A.G. Longbergs á 3 600 kr

Till medicine eller filosofie student av Gästrike-Hälsinge nation, född antingen i Gästrikland eller Hälsingland, som genomgått gymnasieskola och som varit närvarande vid universitetet minst en termin, med företräde för släkting till donator A.G. Longberg från Gävle såvida vederbörande uppfyller ovanstående villkor dock utan avseende på födelseort. Utdelas årligen av nationen på höstterminens sista ordinarie landskap. Får ej innehas längre än tre år i följd.

 

Sven & Elsa Marins á 14 200 kr

Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation som ägnar sig åt studiet av nusvenskt språk med särskild tyngdpunkt lagd på språkvården. Företräde för den som härstammar från någon av donatorernas syskon, varvid närmare släkting har företräde framför mer avlägsen. Utdelas för ett år i sänder. Stipendiet kan tilldelas samma person sammanlagt högst fyra gånger.

 

 

 

 

 

Skånbergs á 12 100

Till behövande studiebegåvad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

 

Stipendiet av den 23:e mars 1866 á 2 600 kr

Till behövande skötsam och flitig medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet för stipendiat att ånyo söka och erhålla stipendiet.

 

 

Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)

Under 2019 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.

Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. Kan även för fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktorsexamen.

Stipendium kan tilldelas för en tid av två år, varefter prolongation kan beviljas för högst två år i sänder intill ytterligare fyra år. Inspektor utnämner stipendiat efter hörande av nationens stipendienämnd.

 

Göransson-Sandviken resestipendium har från och med den 1:a januari 2017 en separat utlysning som gäller hela året

 

Ansökningsförfarande

Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste naturligtvis ange vilka stipendier du söker. Registerutdrag från Studentportalen samt en konfidentiell självdeklaration måste bifogas samtliga stipendieansökningar.

Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken resestipendium, som skall sökas på separat blankett (självdeklaration och övriga bilagor skall följa även denna ansökan).

Den som söker Göransson-Sandviken stipendier skall bifoga intyg från handledare.

 

Sista ansökningsdag är den 25:e oktober 2019

 

Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste Kurator. Bevakningsblanketter från stipendiater som tidigare terminer blivit tilldelade stipendier ska också vara inlämnade senast detta datum, dessa återfinns hos Förste Kurator eller på nationens hemsida.

Den som skall prolongera sitt stipendium måste också lämna in en fullständig ansökan senast den 25:e oktober

 

Nationens stipendienämnd följer i huvudsak universitetets stipendieregler vid tillsättandet av stipendium. Detta innebär att innehav av doktorandtjänst eller forskarutbildningsbidrag ej är förenligt med innehav av stipendium (gäller ej Göransson-Sandviken och Göransson-Sandvikens resestipendium). Ytterligare frågor hänvisas till

Egil Mattsson

Stipendiesekreterare

070 – 783 07 08

stipendier@ghnation.se