Utlysning

LEDIGA STIPENDIER VÅRTERMINEN 2020

 

Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av alla medlemmar av nationen som studerar vid Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, såsom ämnesinriktning, födelseort etc. När du söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart söka de stipendier du är berättigad till. Tänk på att alltid styrka alla uppgifter med vidimerade handlingar; gäller även födelse- och studieort om det är meriterande för de stipendier du söker. Om det finns två eller fler enligt statuten likvärdiga kandidater kommer nationens stipendienämnd att ta hänsyn till övriga uppgifter angivna i ansökan. Ett ordinarie stipendium utbetalas med halvårbeloppet per termin efter inkommen bevakningsblankett och kan sedan prolongeras så länge statuten tillåter. Ett extra stipendium utdelas direkt med halvårsbeloppet och kan sedan inte prolongeras eller bevakas. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hänvisas frågor till nationens stipendiesekreterare på stipendier@ghnation.se.

 

Sista ansökningsdag är den 20:e mars 2020

 

Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt via internet. Ha i åtanke att utlysningsperioden för universitetets stipendier skiljer sig från nationens.

 

Vårterminen 2020 ledigförklaras följande nationstipendier

 

Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt via internet. Ha i åtanke att utlysningsperioden för universitetets stipendier skiljer sig från nationens.

 

Vårterminen 2020 ledigförklaras följande nationsstipendier:

 

Hilding Andreassons à 20 100 kr

Till mindre bemedlad student av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års prolongation.

 

Kurt Belfrages à 16 100 kr

Till flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation, i första hand sådan som genomgått gymnasieskola i Söderhamn eller Vasaskolan i Gävle. Stipendiat skall äga positivt intresse för främjandet av ”internationellt samförstånd, god vilja och fred genom en världsgemenskap av män från alla yrken och tjänster, förenade genom tjänandets idé (Rotary Internationals ’four objects’.p.4)”. Utdelas för ett år med möjlighet till prolongation högst ett år.

 

Otto vin Friesens extra stipendium á 2 300 kr

Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i nordiska språk och som där jämte är i behov av ekonomisk hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

 

Gefleborgs Läns Sparbanksfond extra stipendium á 4 300 kr samt ytterligare ett extra á 2 400 kr

Till obemedlad medlem av Gästrike-Hälsinge nation med hemort inom Gävleborgs län. Får innehas i två år med ett års prolongation.

 

Göransson Sandvikens stipendiefonds extra stipendium á 50 000 kr (4 st. ordinarie)

Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation, som bedriver studier på avancerad nivå vid Uppsala universitet. Med ansökan ska medföljas en kortfattad beskrivning av syftet med dina studier och godkänt kandidatarbete eller motsvarande.

 

Folke Hedbloms minne à 5 300 kr
Till stipendiat utses flitig och behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, som bedriver studier vid Uppsala universitet. Vid i övrigt lika meriter äger den företräde, som gjort nationen de största tjänsterna.

Stipendiet utdelas för ett år. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång.

 

Karl Jernbergs extra stipendium á 2 200 kr

Till medellös manlig student av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde i första rummet för sådan som ägnar sig åt botaniska studier och i andra rummet för en medecine student Utdelas varje hösttermin.

 

Klintberg-Oxenstiernas extra stipendium á 8 600 kr

Till förtjänt behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde vid i övrigt lika omständigheter för den som är född i Gävle eller genomgått Vasaskolan där. Utdelas för tre år med möjlighet till prolongation för ett år i sänder.

 

John Lingmans à 5 800 kr

Till student av Gästrike-Hälsinge nation som är född i Gävleborgs län samt har genomgått gymnasieskola där. Hänsyn tas mer till verkligt behov än vunna studieresultat och ålder. Utdelas för ett år i sänder på vårterminen och utgår då med hela beloppet. Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas stipendiet.

 

Sven & Elsa Marins extra stipendium á 5 150 kr

Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation som ägnar sig åt studiet av nusvenskt språk med särskild tyngdpunkt lagd på språkvården. Företräde för den som härstammar från någon av donatorernas syskon, varvid närmare släkting har företräde framför mer avlägsen. Utdelas för ett år i sänder. Stipendiet kan tilldelas samma person sammanlagt högst fyra gånger.

 

Gotthard Modins à 3 200 kr

Till flitig och skötsam medecine student av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas årligen.

 

Herman Palmgrens à 4 300 kr

Till manlig medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för den som genomgått gymnasieskolan i Hudiksvall. Utdelas för ett år med möjlighet till ett års prolongation.

 

Carl Yngve Sahlins extra stipendium á 2 000 kr samt ytterligare ett extra á 1 300 kr

Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för två år med möjlighet till ett års prolongation efter ansökan

 

Grete Solbergs och Torkel Janssons stipendium à 5 100 kr

Till välförtjänt utländsk medlem av Gästrike Hälsinge nation.
Utdelas för ett år i sänder och utgår då med hela beloppet. Stipendiat kan ånyo söka och erhålla stipendiet

 

Nathan Söderbloms minnesfond à 2 600 kr samt ett extra stipendium á 1 600 kr
Stipendiet tilldelas medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i teologi eller allmän religionsvetenskap med dess hjälpvetenskaper och som därjämte är i behov av ekonomisk hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

 

Tranbergs à 1 300 kr samt ett extra stipendium á 900 kr

Till student av Gästrike-Hälsinge nation som är infödd hälsing. Utdelas av nationen för ett år på vårterminens sista ordinarie landskap.

 

Ingeborg Wahlströms à 10 700 kr

Till medecine student av Gästrike-Hälsinge nation, född i Hälsingland. Tillsätts för ett år i sänder. Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas stipendiet.

 

Erik och Oscar von Wolckers a 1 100 kr

Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för den som är född i Forsa eller Hanebo socken och med framgång bedriver filosofiska eller botaniska studier. Företrädesrätt med hänsyn till födelseort utgör ej hinder att utdela stip. till annan nationsmedlem som befinnes mer meriterad med hänsyn till villkoret om framgångsrika studier i de angivna ämnena. Får behållas, även efter avlagd slutexamen, högst två år.

 

Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)

Under 2020 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.

Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. Kan även för fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktorsexamen.

Stipendium kan tilldelas för en tid av två år, varefter prolongation kan beviljas för högst två år i sänder intill ytterligare fyra år. Inspektor utnämner stipendiat efter hörande av nationens stipendienämnd.

 

Göransson-Sandviken resestipendium har från och med den 1:a januari 2017 en separat utlysning som gäller hela året

 

Ansökningsförfarande

Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste naturligtvis ange vilka stipendier du söker. Registerutdrag från Studentportalen samt en konfidentiell självdeklaration måste bifogas samtliga stipendieansökningar.

Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken resestipendium, som skall sökas på separat blankett (självdeklaration och övriga bilagor skall följa även denna ansökan).

Den som söker Göransson-Sandviken stipendier skall bifoga intyg från handledare.

 

Sista ansökningsdag är den 20:e mars 2020

Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste Kurator. Bevakningsblanketter från stipendiater som tidigare terminer blivit tilldelade stipendier ska också vara inlämnade senast detta datum, dessa återfinns hos Förste Kurator eller på nationens hemsida.

Den som skall prolongera sitt stipendium måste också lämna in en fullständig ansökan senast den 20:e mars

 

Nationens stipendienämnd följer i huvudsak universitetets stipendieregler vid tillsättandet av stipendium. Detta innebär att innehav av doktorandtjänst eller forskarutbildningsbidrag ej är förenligt med innehav av stipendium (gäller ej Göransson-Sandviken och Göransson-Sandvikens resestipendium). Ytterligare frågor hänvisas till

 

Egil Mattsson

Stipendiesekreterare

070 – 783 07 08

stipendier@ghnation.se