STIPENDIEUTLYSNING HT21

LEDIGA STIPENDIER HÖSTTERMINEN 2021

(English below)

 

Nu utlyses de stipendier som förvaltas av Gästrike-Hälsinge nation. Stipendierna kan sökas av alla medlemmar av nationen som studerar vid Uppsala Universitet. Vissa stipendier har dock förbehåll, såsom ämnesinriktning, födelseort etc. När du söker stipendier bör du alltid tänka på att enbart söka de stipendier du är berättigad till. Tänk på att alltid styrka alla uppgifter med vidimerade handlingar; gäller även födelse- och studieort om det är meriterande för de stipendier du söker. Om det finns två eller fler enligt statuten likvärdiga kandidater kommer nationens stipendienämnd att ta hänsyn till övriga uppgifter angivna i ansökan. Ett ordinarie stipendium utbetalas med halvårbeloppet per termin efter inkommen bevakningsblankett och kan sedan prolongeras så länge statuten tillåter. Ett extra stipendium utdelas direkt med halvårsbeloppet och kan sedan inte prolongeras eller bevakas. Samtliga stipendier med ett årsbelopp på under 5 000 kr betalas ut med hela beloppet på en gång och behöver inte bevakas under nästkommande termin. För mer utförlig information om hur du söker stipendier vid Gästrike-Hälsinge nation hänvisas frågor till nationens stipendiesekreterare på stipendier@ghnation.se.

 

På grund av Covid-19-pandemin har nationens samtliga stipendiestiftelser förutom Göransson-Sandviken givit betydligt mycket mindre avkastning under 2020. Detta innebär att årsbeloppen på samtliga stipendiestiftelser är mindre än tidigare år.

 

Sista ansökningsdag är den 24:e oktober 2021

 

Utöver de stipendier som utlyses här har universitetet många stipendier som endast kan sökas av medlemmar av Gästrike-Hälsinge nation. Dessa utlyses i ERGO och på universitetets hemsida. Ansökan sker direkt via internet. Ha i åtanke att utlysningsperioden för universitetets stipendier skiljer sig från nationens.

 

Höstterminen 2021 ledigförklaras följande nationsstipendier:

 

Johan Abraham Andbergs á 1 400 kr

Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt för stipendiat att ånyo söka och erhålla stipendiet.

 

Carl & Maria Blombergsson á 4 200 kr

Till medicine eller teologie student av Gästrike-Hälsinge nation som är född och uppfödd inom Gävleborgs län och som genomgått någon av detta läns gymnasieskolor eller Fjellstedtska skolan i Uppsala. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

 

Otto von Friesens á 2 400 kr

Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation vilken idkar studier i nordiska språk och som där jämte är i behov av ekonomisk hjälp. Stipendiet utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

 

Gästrike-Hälsinge Nations á 7 800 kr

Till behövande flitig och skötsam medlem av Gästrike-Hälsinge nation. För åtnjutande av detta stipendium fordras att stipendiaten i nationssalen håller ett föredrag eller inleder en diskussion över ett självvalt vetenskapligt ämne. Utdelas varje hösttermin för ett år. Kan tilldelas samma person högst två år i följd.

 

Jonas Hellbergs á 11 900 kr

Till stipendiat utses årligen en medlem av Gästrike-Hälsinge nation som visat begåvning för högre studier. Vid lika meriter må hänsyn tagas till ekonomiskt behov. Studerande kan tilldelas stipendiet mer än en gång.

 

Helsinglands Enskilda Banks á 2 100 kr

Till obemedlad begåvad och välartad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med möjlighet till prolongation efter ansökan med ett år i sänder ytterligare två år.

 

G.A. Huldbergs stipendium á 1 400 kr

Till behövande medlem av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde för infödd Hudiksvallsbo. Utdelas för två år med möjlighet efter ansökan till ett års prolongation

 

 

Dagmar och Philibert Humblas 2 st. á 3 450 kr

Till stipendiat utses i Gävleborgs län född medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Det ena stipendiet tilldelas nationsmedlem, som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet. Företräde äger sådan studerande, som studerar konstvetenskap eller musikvetenskap. Det andra stipendiet tilldelas studerande, som med flit och framgång bedriver studier vid Uppsala universitet, dock utan företräde för visst ämnesområde. Stipendium utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under högst två år. Den, som ej kunnat utnyttja möjlighet till prolongation kan söka stipendium på nytt. Dock kan stipendium ej innehavas mer än tre år sammanlagt.

 

Premiet till Eva Håkanssons ära á 5 000 kr

Till student av Gästrike-Hälsinge nation som genomgått gymnasieskola i Gävleborgs län eller är barn till förälder som genomgått gymnasieskola i Gävleborgs län, som är student vid Uppsala universitet. Mottagaren av premien ska studera inom medicinska fakulteten, men genomgå annan utbildning än läkarprogrammet. Företräde har den som utbildar sig till biomedicinsk analytiker. Mottagaren ska ha ett aktivt intresse för det skrivna ordet. Utdelas för ett år i sänder på höstterminen. Tidigare innehavare kan ånyo tilldelas premiet under ytterligare högst två år.

 

Karl Jernbergs á 1 300 kr

Till medellös manlig stud. av Gästrike-Hälsinge nation, med företräde i första rummet för sådan som ägnar sig åt botaniska studier och i andra rummet för en medicine student. Utdelas varje hösttermin.

 

A.G. Longbergs á 1 100 kr

Till medicine eller filosofie student av Gästrike-Hälsinge nation, född antingen i Gästrikland eller Hälsingland, som genomgått gymnasieskola och som varit närvarande vid universitetet minst en termin, med företräde för släkting till donator A.G. Longberg från Gävle såvida vederbörande uppfyller ovanstående villkor dock utan avseende på födelseort. Utdelas årligen av nationen på höstterminens sista ordinarie landskap. Får ej innehas längre än tre år i följd.

 

Sven & Elsa Marins á 5 900 kr

Till medlem av Gästrike-Hälsinge nation som ägnar sig åt studiet av nusvenskt språk med särskild tyngdpunkt lagd på språkvården. Företräde för den som härstammar från någon av donatorernas syskon, varvid närmare släkting har företräde framför mer avlägsen. Utdelas för ett år i sänder. Stipendiet kan tilldelas samma person sammanlagt högst fyra gånger.

 

Alexander och Sigrid Skånbergs á 4 000 kr

Till behövande studiebegåvad medlem av Gästrike-Hälsinge nation. Utdelas för ett år med rätt till prolongation för ett år i sänder under ytterligare högst tre år.

Göransson-Sandvikens forskarstipendium (ansökan på särskild blankett)

Under 2021 finns det ca 1 500 000 kr tillgängligt för utdelning.

Till behövande svensk medlem av Gästrike-Hälsinge nation som studerar eller forskar vid Uppsala universitet. Kan även för fortsatt vetenskapligt arbete tilldelas sökande, som avlagt doktorsexamen.

Stipendium kan tilldelas för en tid av två år, varefter prolongation kan beviljas för högst två år i sänder intill ytterligare fyra år. Inspektor utnämner stipendiat efter hörande av nationens stipendienämnd.

 

Göransson-Sandviken resestipendium har från och med den 1:a januari 2017 en separat utlysning som gäller hela året

 

Ansökningsförfarande

Alla dessa stipendier kan sökas på samma blankett. En ansökan gäller för samtliga stipendier, men du måste naturligtvis ange vilka stipendier du söker. Registerutdrag från Studentportalen samt en konfidentiell självdeklaration måste bifogas samtliga stipendieansökningar.

Observera att detta ej gäller för Göransson-Sandviken och Göransson-Sandviken resestipendium, som skall sökas på separat blankett (självdeklaration och övriga bilagor skall följa även denna ansökan).

Den som söker Göransson-Sandviken stipendier skall bifoga intyg från handledare.

 

Sista ansökningsdag är den 24:e oktober 2021

 

Ansökan med konfidentiell självdeklaration lämnas till Förste Kurator. Bevakningsblanketter från stipendiater som tidigare terminer blivit tilldelade stipendier ska också vara inlämnade senast detta datum, dessa återfinns hos Förste Kurator eller på nationens hemsida.

Den som skall prolongera sitt stipendium måste också lämna in en fullständig ansökan senast den 24:e oktober

 

Nationens stipendienämnd följer i huvudsak universitetets stipendieregler vid tillsättandet av stipendium. Detta innebär att innehav av doktorandtjänst eller forskarutbildningsbidrag ej är förenligt med innehav av stipendium (gäller ej Göransson-Sandviken och Göransson-Sandvikens resestipendium). Ytterligare frågor hänvisas till

 

Egil Mattsson

Stipendiesekreterare

070 – 783 07 08

stipendier@ghnation.se

 


 

AVAILABLE SCHOLARSHIPS IN THE FALL SEMESTER OF 2021

 

These are the scholarships that are managed by Gästrike-Hälsinge Nation and are available for its members who study at Uppsala University. Some scholarships have reservations for place of birth, field of study etc. and should only be applied for if you qualify for them. If two or more candidates are deemed to have equivalent merits based on the scholarship criteria, the scholarship board will take into account other information given in the application. A regular scholarship is paid in a deposit of half the annual amount each semester for the duration of the scholarship. All regular scholarships can be prolonged by the holder for as long as the description states. An extra scholarship is a one-time payment of half the annual amount and cannot be prolonged. All scholarships with an annual amount of less than 5 000 SEK are awarded in full during the current semester and do not need to be monitored. For more detailed information regarding scholarships and applications, please contact the Secretary of Scholarships at stipendier@ghnation.se.

 

Because of the Covid-19 pandemic all of the scholarships funds at the nation had a lower return of investment during 2020. This has caused all of the annual amounts of the scholarship funds to be significantly lower than previous years.

 

The last day of application is on the 24th of October 2021

 

In addition to the scholarships proclaimed here there are also several scholarships that are managed by the university but only are available to members of Gästrike-Hälsinge nation. For more information regarding those scholarships, please visit the university’s web page.

 

In the fall of 2021, the following scholarships are available for international students:

 

Johan Abraham Andbergs á 1 400 SEK

To a member of Gästrike-Hälsinge nation in need of financial support. Awarded for one year with the possibility of applying again.

 

Otto von Friesens á 2 400 SEK

To a member of Gästrike-Hälsinge nation in need of financial support and is currently studying Nordic languages. Awarded for one year with the possibility of prolongation for another year up to at total of four years.

 

Gästrike-Hälsinge Nations á 7 800 SEK

To a diligent member of Gästrike-Hälsinge nation in need of financial support. To receive this scholarship the applicant is required to hold a presentation or moderate a discussion in nation’s great hall regarding a scientific topic of his or her choosing. Awarded each fall for one year. Can be awarded for a maximum of two year following to the same applicant.

 

Jonas Hellbergs á 11 900 SEK

To a member of Gästrike-Hälsinge nation who have showed aptitude for academic studies. With otherwise equal qualifications precedence is given to the applicant in most need of financial support. The scholarship is awarded annually and can be given to the same applicant more than once.

 

Helsinglands Enskilda Banks á 2 100 SEK

To a talented and well-mannered member of Gästrike-Hälsinge nation without financial support. Awarded for one year with the possibility of prolongation for another year up to a maximum of three years.

 

G.A. Huldbergs stipendium á 1 400 SEK

To a member of Gästrike-Hälsinge nation who is in need of financial support, with precedence given to applicants born in Hudiksvall. Awarded for two years with the possibility of prolongation for another year.

 

Karl Jernbergs á 1 300 SEK 

To a male member of Gästrike-Hälsinge nation without financial support. Precedence is given primarily to applicants who study botany and secondarily for students who study towards a medical degree. Awarded each fall.

 

Sven & Elsa Marins á 5 900 SEK

To a member of Gästrike-Hälsinge nation who studies modern Swedish with special emphasis on grammar and language care. Precedence is given to applicants who are related to either of the benefactors. Awarded for one year and can be awarded to the same applicant a maximum of four times.

 

 

 

Alexander och Sigrid Skånbergs á 4 000 SEK

To a member of Gästrike-Hälsinge nation who is in need of financial support and has shown talent for academic studies. Awarded for one year with the possibility of prolongation for one year at a time up to a maximum of four years.

 

Göransson-Sandviken Scholarship Fund for Research and Travel

Annually there is about 2 000 000 SEK available for distributing in the fund for academic research and travel expenses tied to the applicants field of study. Both of these are applied for on a separate form. Both require that the applicant is a Swedish citizen. For further information regarding these scholarships; please read the Swedish version of this proclamation or direct your questions towards the Secretary of Scholarships.

 

Application procedure

All of these scholarships except the ones tied to the Göransson-Sandvikens scholarship fund can be applied for on the same form, but you have to specify which scholarships you are applying for. A confidential declaration of your financial situation and other attachments has to be attached to this application. The forms required for application can be found on the nation’s web page at: www.ghnation.se

 

The last day of application is on the 24th of October 2021

 

Application with a confidential declaration of your financial situation is handed in to the First Curator at the nation or sent by post to the nation.

 

The board of Scholarships at the nation follows the university’s rules regarding applicant which among other things mean that students at a doctoral or researcher level cannot apply for scholarships unless it is clearly defined in the description that they can. As such only the Göransson-Sandviken research and travel scholarships are available for students at this level. For further questions, please contact:

 

Egil Mattsson

Secretary of Scholarships

070 – 783 07 08

stipendier@ghnation.se